• Home|
  • Dipale Tsa Bohlokwa - Book 2 (Sesotho)

Dipale Tsa Bohlokwa - Book 2 (Sesotho)

Diamond Adebowale


  • Isbn(Print) 9781928348795
  • Isbn (E-book)
  • pages 84
  • Price 139
  • Published 2018-07-15

For large quantity orders, simply email us at sales@veritypublishers.co.za with your required quantity order. We will promptly forward you an invoice with our special discount offer.

About the book

Hangata ha ho bontshwa hore mamello ke ya bohlokwa ho feta ntho efe kapa efe bophelong, ho thwe e tswala katleho.
Aku jelle masapo a hlooho pokello ena ya dipale tse 2-ho-e-1 tsa mehleng ya kgale, tse phetwang di ntjhafaditswe ke Diamond Adebowale ho totobatsa Bohlokwa ba mamello, boikemisetso, boikgalemo le boiteko, ho susumelletsa bana, batjha le batho ba sa tswa kena dilemong tsa ho ba batho ba baholo, le ho ba thusa ho atleha ho finyella bophelo boo ba bo labalabelang.


Don't Have a Credit or Debit Card? Use Bank Transfer

Simply make a direct deposit or EFT for the sum of R139 + R42.00 shipping cost into our bank account details: FIRST NATIONAL BANK A/C No: 6 2 2 5 6 5 1 2 6 9 3 A/C TYPE: BUSINESS CHEQUE BRANCH CODE: 2 5 2 6 4 5 BRANCH NAME: MENLYN PARK A/C Name: VERITY PUBLISHERS SMS your payment reference and shipping address to 0740442802 Or EMAIL your payment reference and shipping address to sales@veritypublishers.co.za to receive your copy within 5 working days.


Diamond Adebowale

About the author

Diamond Adebowale is a twenty-two year old Linguistics and Communication graduate who qualified from Osun State University in 2014.