• Home|
  • Izindaba Eziyigugu - Book 2 (IsiZulu)

Izindaba Eziyigugu - Book 2 (IsiZulu)

Diamond Adebowale


  • Isbn(Print) 9781928348788
  • Isbn (E-book)
  • pages 84
  • Price 139
  • Published 2018-07-15

For large quantity orders, simply email us at sales@veritypublishers.co.za with your required quantity order. We will promptly forward you an invoice with our special discount offer.

About the book

Kuvame ukuthiwa ukubekezela kungubuhle obungeke bushintshaniswe nganoma yini enye ekuphileni.
Yondla ingqondo yakho ngaleli qoqo elihle kakhulu lezincwadi ezimbili ezisencwadini eyodwa lezindaba ezimnandi zasendulo ezilandiswa kabusha ngu-Diamond Adebowale ukuze aphakamise ubuhle bokubekezela, ukuzimisela, ukuzithiba kanye nomzamo, ukuze agqugquzele izingane ezincane, izingane ezindadlana, nabantu abadala abasebasha, futhi abasize bafinyelele ukuphila okuchumayo abakufunayo.


Don't Have a Credit or Debit Card? Use Bank Transfer

Simply make a direct deposit or EFT for the sum of R139 + R42.00 shipping cost into our bank account details: FIRST NATIONAL BANK A/C No: 6 2 2 5 6 5 1 2 6 9 3 A/C TYPE: BUSINESS CHEQUE BRANCH CODE: 2 5 2 6 4 5 BRANCH NAME: MENLYN PARK A/C Name: VERITY PUBLISHERS SMS your payment reference and shipping address to 0740442802 Or EMAIL your payment reference and shipping address to sales@veritypublishers.co.za to receive your copy within 5 working days.


Diamond Adebowale

About the author

Diamond Adebowale is a twenty-two year old Linguistics and Communication graduate who qualified from Osun State University in 2014.