• Home|
  • Izindaba Eziyigugu (Book 1 - IsiZulu)

Izindaba Eziyigugu (Book 1 - IsiZulu)

Diamond Adebowale


  • Isbn(Print) 9781928348719
  • Isbn (E-book)
  • pages 86
  • Price 139
  • Published 2018-07-15

For large quantity orders, simply email us at sales@veritypublishers.co.za with your required quantity order. We will promptly forward you an invoice with our special discount offer.

About the book

Leli qoqo elihle kakhulu lezincwadi ezimbili ezisencwadini eyodwa liqukethe indaba eshukumisayo yesinxibi esasihlala eceleni komgwaqo, ikusasa laso elashintsha ngendlela emangalisa ngokungakholeki.
Indaba yesibili ngekaNkosazana, inkosazana enhle yaseBukhosini baseMsondezi basemandulo.
Lezi zindaba ezijabulisayo kanye nezinto ezinhle ezizifanekisayo ziyosiza izingane ezincane, kuhlanganise nezingane ezindadlana nabantu abadala abasebasha ukuba baqonde ukubaluleka kobuntu obuhle, futhi zibagqugquzele ukuba njalo nje bakusebenzise ohambweni lokuphila kwabo.


Don't Have a Credit or Debit Card? Use Bank Transfer

Simply make a direct deposit or EFT for the sum of R139 + R42.00 shipping cost into our bank account details: FIRST NATIONAL BANK A/C No: 6 2 2 5 6 5 1 2 6 9 3 A/C TYPE: BUSINESS CHEQUE BRANCH CODE: 2 5 2 6 4 5 BRANCH NAME: MENLYN PARK A/C Name: VERITY PUBLISHERS SMS your payment reference and shipping address to 0740442802 Or EMAIL your payment reference and shipping address to sales@veritypublishers.co.za to receive your copy within 5 working days.


Diamond Adebowale

About the author

Diamond Adebowale is a twenty-two year old Linguistics and Communication graduate who qualified from Osun State University in 2014.