• Home|
  • U-Ryno uBhejane Omncane (IsiZulu)

U-Ryno uBhejane Omncane (IsiZulu)

Malie Olivier


  • Isbn(Print) 9781928348658
  • Isbn (E-book)
  • pages 44
  • Price 129
  • Published 2017-09-15

For large quantity orders, email us at sales@veritypublishers.co.za with your required quantity order. We will promptly forward you an invoice with our special discount offer.

About the book

U-Ryno, ubhejane omncane uzwa ngabazingeli abangemthetho lapho indlovu yensikazi ibulawa. Umntwana wendlovu ushiywa umhlambi wakubo obalekela ingozi. Izilwane eziningi zibe sezijoyina u-Ryno nomama wakhe befuna umhlambi wezindovu. Izilwane ziyahlangana ekamu laseSiqiwini ukuze abasebenzi basesiqiwini bazivikele kubazingeli abangemthetho.


Don't Have a Credit or Debit Card? Use Bank Transfer

Simply make a direct deposit or EFT for the sum of R129 + R115.00 courier shipping cost into our bank account details: MERCANTILE BANK A/C No: 1050778324 A/C TYPE: CURRENT ACCOUNT BRANCH CODE: 450105 BRANCH NAME: BUSINESS DIRECT A/C Name: VERITY PUBLISHERS SMS your payment reference and shipping address to 0730065339 or EMAIL your payment reference and shipping address to sales@veritypublishers.co.za to receive your order within 3 working days.


Malie Olivier

About the author

Malie Olivier quit teaching a few years ago and decided to follow her dream. She is a South African writer that writes stories and novels with a South African flavour. She has written children’s stories and YA novels. When she isn’t writing she does editing, proofreading and translating.


More Titles By this author