• Home|
  • USizwe: Umlawuli Oyinhloko (IsiZulu)

USizwe: Umlawuli Oyinhloko (IsiZulu)

Diamond Adebowale


  • Isbn(Print) 9781928348566
  • Isbn (E-book)
  • pages 42
  • Price 129
  • Published 2017-06-26

For large quantity orders, email us at sales@veritypublishers.co.za with your required quantity order. We will promptly forward you an invoice with our special discount offer.

About the book

Umuntu ngamunye unendawo okufanele ayifeze emhlabeni. Lapho kwase kubonakala sengathi sekuphelile ngoSizwe, wakufakazela ukuthi ukuzimisela, ukuziqoqa nomzamo kuyizakhi ezibalulekile empumelelweni. Ukuze izingane zethu zikhulise izici ezinjalo, kudingeka sibe yizibonelo ezinhle kuzo.
Yijabuleleni le ndaba emnandi, elandiswa ngombono omusha ngu-Diamond Adebowale, yokushukumisa izingane nokuzisiza ukuba zifinyelele ukuphila okuyimpumelelo ezikufisayo.


Don't Have a Credit or Debit Card? Use Bank Transfer

Simply make a direct deposit or EFT for the sum of R129 + R115.00 courier shipping cost into our bank account details: FIRST NATIONAL BANK A/C No: 6 2 2 5 6 5 1 2 6 9 3 A/C TYPE: BUSINESS CHEQUE BRANCH CODE: 2 5 2 6 4 5 BRANCH NAME: MENLYN PARK A/C Name: VERITY PUBLISHERS SMS your payment reference and shipping address to 0730065339 or EMAIL your payment reference and shipping address to sales@veritypublishers.co.za to receive your order within 5 working days.


Diamond Adebowale

About the author

Diamond Adebowale holds a Bachelor’s degree in Linguistics and Communication from Osun State University. She also holds a Master’s degree in Communication from the University of Port Harcourt, Nigeria. She has had the opportunity of being a shaper of young minds, as a teacher. Diamond writes intriguing stories for children, filled with all sorts of gems and life lessons.