• Home|
  • Nkosazana (IsiZulu)

Nkosazana (IsiZulu)

Diamond Adebowale


  • Isbn(Print) 9781928348450
  • Isbn (E-book)
  • pages 44
  • Price 129
  • Published 2017-04-18

For large quantity orders, simply email us at sales@veritypublishers.co.za with your required quantity order. We will promptly forward you an invoice with our special discount offer.

About the book

Lena yindaba kaNkosazana, inkosazana enhle yaseMbusweni wasendulo wakwaMsondezi...
Le ndaba ethokozisayo kanye nobuhle ebubonisayo iyosiza izingane nentsha ukuba iqonde ukubaluleka kwesimilo esihle, futhi ibenze njalo nje baphile ngokuvumelana ‘noMthetho Wegolide,’ ekuphileni
“Yenza kwabanye lokho ongathanda ukuba kwenziwe kuwe.”


Don't Have a Credit or Debit Card? Use Bank Transfer

Simply make a direct deposit or EFT for the sum of R129 + R42.00 shipping cost into our bank account details: FIRST NATIONAL BANK A/C No: 6 2 2 5 6 5 1 2 6 9 3 A/C TYPE: BUSINESS CHEQUE BRANCH CODE: 2 5 2 6 4 5 BRANCH NAME: MENLYN PARK A/C Name: VERITY PUBLISHERS SMS your payment reference and shipping address to 0740442802 Or EMAIL your payment reference and shipping address to sales@veritypublishers.co.za to receive your copy within 5 working days.


Diamond Adebowale

About the author

Diamond Adebowale is a twenty-two year old Linguistics and Communication graduate who qualified from Osun State University in 2014.