• Home|
  • O fisang, o sa tuke (Setswana)

O fisang, o sa tuke (Setswana)

Michael M. Tebogo


  • Isbn(Print) 9781990985089
  • Isbn (E-book)
  • pages 100
  • Price 149
  • Published 2021-01-11

For large quantity orders, email us at sales@veritypublishers.co.za with your required quantity order. We will promptly forward you an invoice with our special discount offer.

About the book

Labane o ne a le gone mo. Fa a kopolola matlho a akabalaa iphitlhela a hemisiswa ka mathomponyana, selo se se dirilweng mo go ene a sa ipone ka a ne a idibetse. A tswa mo maibing jalo a sa itse le gore go la bo kae, a sa gakologelwe le fa e le gore o gorogile jang mo bookelong. Fa a sa ntse a jele kgakge jalo ga ema rre mongwe wa ngaka fa go ene, a gomile mmele ka diaparo tse di neng di gopotsa Labane batho ba ba kileng ba mo latela kwa lwapeng nako a ya go tlhatlhobelwa Covid-19 e le lantlha. Ya nna gone a gakologelwang gore o ne a tla jang mo bookelong. A rothisa keledi, a ganetsa baba dumelang gore monna ga a ke a lela. Ee, a rothisa keledi ya ikutlwelo botlhoko monna yo. O ne a itse a sa bolelelwa gore o na le mogare wa Covid-19. Monna wa ngaka a mo leba a nyenya o o letsatsanyana. A bua le ene ka lentswe le le sesanyane la sesetsanyana a re, “O kgonne go bowa rra. Ke a go lebogisa.”


Don't Have a Credit or Debit Card? Use Bank Transfer

Simply make a direct deposit or EFT for the sum of R149 + R115.00 courier shipping cost into our bank account details: FIRST NATIONAL BANK A/C No: 6 2 2 5 6 5 1 2 6 9 3 A/C TYPE: BUSINESS CHEQUE BRANCH CODE: 2 5 2 6 4 5 BRANCH NAME: MENLYN PARK A/C Name: VERITY PUBLISHERS SMS your payment reference and shipping address to 0730065339 or EMAIL your payment reference and shipping address to sales@veritypublishers.co.za to receive your order within 5 working days.


Michael M. Tebogo

About the author

Michael Mmoloki Tebogo ke mokwadi yo o remeletseng thata mo dikwalong tsa Setswana. Owadile dikwalo di le masome a mabedi le bosupa. Dingwe tsa dikwalo tsa gagwe di dirisiwa mo dikoleng tse dipotsana, dingwe mo go tse di magare fa dingwe di dirisiwa mo dikoleng tse di tona. Lekwalo le le ke la gagwe la bomasome a mabedi le borobabobedi mme lone le itebagantse. Palela pele mogaetsho, ga e ke e gangway ka mogogorwane e le yo.