• Home|
  • Ingcindezelo yabantwana bakathayela (IsiZulu)

Ingcindezelo yabantwana bakathayela (IsiZulu)

Sindisiwe Gcumisa


  • Isbn(Print) 9781990985041
  • Isbn (E-book)
  • pages 96
  • Price 129
  • Published 2020-11-09

For large quantity orders, email us at sales@veritypublishers.co.za with your required quantity order. We will promptly forward you an invoice with our special discount offer.

About the book

Leliqoqo lezinkondlo nezindaba ezimfishane zingokugqamisa ubunzima obubhekene nezingane, abesifazane nentsha yanamuhla. Izinkondlo zigxila ezikhathini zokudabuka nosizi, intukuthelo, izikhathi zokulahlekelwa yithemba kanye nezikhathi zenjabulo. Inhloso yezindaba ezimfishane ukusikhumbuza ukuthi ubunzima, ukulahlekelwa, kanye nosizi esizithola sikulo kuloluhambo oluyimpilo, kuyadlula. Isifiso ukuthi leliqoqo lezinkondlo nezindaba ezimfishane zisazise ukuthi sinamandla okushintsha izinto ezingezinhle esidlula kuzo futhi kube khona nesikufundayo ezimweni esizithola sikuzo, siqhubeke njalo sibonge isipho sempilo.


Don't Have a Credit or Debit Card? Use Bank Transfer

Simply make a direct deposit or EFT for the sum of R129 + R115.00 courier shipping cost into our bank account details: FIRST NATIONAL BANK A/C No: 6 2 2 5 6 5 1 2 6 9 3 A/C TYPE: BUSINESS CHEQUE BRANCH CODE: 2 5 2 6 4 5 BRANCH NAME: MENLYN PARK A/C Name: VERITY PUBLISHERS SMS your payment reference and shipping address to 0730065339 or EMAIL your payment reference and shipping address to sales@veritypublishers.co.za to receive your order within 5 working days.


Sindisiwe Gcumisa

About the author

The author is presenting her first book, a collection of Zulu poems and short stories. Her love of reading books started as a young child growing up in different parts of KwaZulu-Natal, fortunate to grow up surrounded by a variety of books which were predominantly written in the Zulu language. The inspiration to write started when she was a high school student at Our Lady of the Rosary Secondary School (formerly Montebello High School) and it continued when she studied at the University of the Witwatersrand (Wits), Cardiff University and Brunel London University. She has elected to start with a collection of work written in the Zulu language even though she is currently residing abroad due to an increase in appreciation and respect of where she comes from, heavily influenced by events currently taking place around the world in 2020.