Michael M. Tebogo

About the author

Michael Mmoloki Tebogo ke mokwadi yo o remeletseng thata mo dikwalong tsa Setswana. Owadile dikwalo di le masome a mabedi le bosupa. Dingwe tsa dikwalo tsa gagwe di dirisiwa mo dikoleng tse dipotsana, dingwe mo go tse di magare fa dingwe di dirisiwa mo dikoleng tse di tona. Lekwalo le le ke la gagwe la bomasome a mabedi le borobabobedi mme lone le itebagantse. Palela pele mogaetsho, ga e ke e gangway ka mogogorwane e le yo.


Titles By this author