180 Middle Crescent, Kwaggasrand, Pretoria 0183.

+27 73 006 5339

Wandibetha Wena Xolani

Nceba Tyobeka

ISBN: 9781928348054

Publication Date: May 2020

Pages: 176

Format: Paperback

R179.00

UThapelo ekudala wancwasa umfazi womfo wabo, uXolani, wazifaka engxakini yena ngokwakhe ngokuthi adlwengule uNomalungelo engekho uXolani njengoko wayengekabuyi emsebenzini. Eyona ngxaki iphambili kuyo yonke le nto kukuba uEmeli wakhetha ukuba neemfihlo benomakoti wakhe ndawonye noThapelo bangayithethi kuXolani. Le meko yathanda ukungaginyisi mathe kuXolani ngoba kwasuka kwaba ngathi uEmeli ongumama wezintwana zozibini ukheth' icala kwaye uthand' uThapelo kunaye. Kwathi nangoku uThapelo sele enze nzima umakoti ongumfazi kaXolani okwesibini, nalapho uEmeli wayengazimiselanga kuyiveza yonke le mhemhe kuXolani ukuze bakwazi ukuyilungisa njengosapho lomzi lakwaZwelibanzi. Yiyo ke le nto eyadala ukuba uXolani aphakamise isandla kwakwityeli lokuqala. Ngelakhe uXolani wayezama ukumnqanda kunjalo nje wambethela phakathi ecaweni indlu imi ngeembambo emveni kokuba uNomalungelo sele eveze indlela awadlwengulwa ngayo nguThapelo. Uthe uXolani esakuqumba ithuba elide kwaye engahoyi umkakhe, uNomalungelo wathandana notata womntwana wakhe ngendlela yabo bobathathu. Le nto yabo yokuthandana ekhusini benoThapelo baqgibela bethandana ngaphandle kwexhala esidlangalaleni nangeli xesha sebehlala bonke kuloXolani emva kokutshelwa yindlu. Ke ngoku uEmeli kulapho yamoyisa kwaphela le ngxaki ukuyilungisa ngoba akazange abenanyani kwasekuqaleni. Eli bali likaXolani laba nesiphelo esibuhlungu phakathi kwakhe benoThapelo.

Nceba Tyobeka is an ABET teacher at Bekkersdal Adult Education Centre. He was born in Queenstown in the Eastern Cape, and relocated with his parents at a very young age to Bekkersdal Township where he was raised. He started his schooling at Isiqalo Primary School and successfully completed his matric in 1999 at Kgothalang Senior Secondary School where he started developing the love for writing.

He has written a number of impressive books both in IsiXhosa and English. Some of his literary works have been recommended for publishing by Shuter and Shooter Publishers.

OTHER BOOKS BY THIS AUTHOR