180 Middle Crescent, Kwaggasrand, Pretoria 0183.

+27 73 006 5339

Ukuthand'umntu

Nceba Tyobeka

ISBN: 9781990985003

Publication Date: Sept 2020

Pages: 158

Format: Paperback

R169.00

Xa uLinda eqokelela iimpahla zakhe njengokuba wayeza kuhamba umphelo emzini wakhe nje kufika uMandla ongumnakwabo Sinethemba. USinethemba ongunkosikazi kaLinda akasaxatyiswanga njengakudala kuba umyeni wakhe mva nje sele ezithandela abantu abangootata. Andithi kaloku uLinda usis'tabane, kwaye uthi esakubona umntu wasebuhlanti asuk' aphambane ngaye. Naye uMandla uthi nje esandula ukufika kwaSinethemba uLinda azifake kuye, kodwa uMandla akayithandi tu nale nto yakhe yokumphathaphatha kwiindawo zomziba zabucala. Kuthi ngenye imini xa uSinethemba esandula ukuphuma endlwini uLinda adlwengule uMandla. Le nto yomdlwengulondini igqibela ibeka uMandla ekufeni. Ukhumbule ke u'ba uLinda uye wamthembisa ukumsa eyunivesithi ngeemali zakhe engacelwanga mntu. Andithi uLinda ubesazi u'ba ufuna ukumenza ntoni umntwan' omntu. Ingxaki kaLinda kukuba ubesoyisakala kukuzibamba xa ebona amadoda. ULinda uthi esakuphuma ejele emva kweshumi leminyaka axabane benoLulama obesele ethandana benoSinethemba ngeli xesha yena esentolongweni. Ekugqibeleni uLinda ukubona kulungile u'ba aye kufundela ukuba nguGqirha eMpumalanga kunokuba aman' elwel' umfazi wakhe nenye indoda. Kanti ke enye into ebangelwe kukuhamba kwakhe uLinda sisithunzela ebesikade sidlala ngaye okoko. Kodwa uLinda uthini ngosapho lwakhe njengokuba ehamba yedwa nje?

Nceba Tyobeka is an ABET teacher at Bekkersdal Adult Education Centre. He was born in Queenstown in the Eastern Cape, and relocated with his parents at a very young age to Bekkersdal Township where he was raised. He started his schooling at Isiqalo Primary School and successfully completed his matric in 1999 at Kgothalang Senior Secondary School where he started developing the love for writing.

He has written a number of impressive books both in IsiXhosa and English. Some of his literary works have been recommended for publishing by Shuter and Shooter Publishers.

OTHER BOOKS BY THIS AUTHOR