• Home|
  • AmaBali angenakuBekwa iXabiso (Book 1 - IsiXhosa)
Buy

AmaBali angenakuBekwa iXabiso (Book 1 - IsiXhosa)

Diamond Adebowale


  • Isbn(Print) 9781928348702
  • Isbn (E-book)
  • pages 86
  • Price 139
  • Published 2018-07-15

For large quantity orders, simply email us at sales@veritypublishers.co.za with your required quantity order. We will promptly forward you an invoice with our special discount offer.

About the book

Le ngqokelela yebhampa yesi-2-kwisi-1 iqulethe ibali elichukumisayo lomngqibi okhubazekileyo ecaleni kwendlela lowo ikamva lakhe lazalisekiswa ngendlela emangalisayo engaphaya kokuyikholwa.
Elesibini libali likaNkosazana, inkosazana entle yobuKumkani bakudala baseMsondezi.
La mabali ayolisayo kunye nobulunga abubonisayo aza kunceda abantwana, kuquka abantwana abafikisayo kunye nabantu abadala abasebancinane ukuba baqonde izinto eziyimfuneko ekubeni ube ngumntu olungileyo, kwaye abakhuthaze ukuba bahlale bewasebenzisa kuhambo lwabo lobomi.


Don't Have a Credit or Debit Card? Use Bank Transfer

Simply make a direct deposit or EFT for the sum of R139 + R42.00 shipping cost into our bank account details: FIRST NATIONAL BANK A/C No: 6 2 2 5 6 5 1 2 6 9 3 A/C TYPE: BUSINESS CHEQUE BRANCH CODE: 2 5 2 6 4 5 BRANCH NAME: MENLYN PARK A/C Name: VERITY PUBLISHERS SMS your payment reference and shipping address to 0740442802 Or EMAIL your payment reference and shipping address to sales@veritypublishers.co.za to receive your copy within 5 working days.


Diamond Adebowale

About the author

Diamond Adebowale is a twenty-two year old Linguistics and Communication graduate who qualified from Osun State University in 2014.