• Home|
  • USizwe: Umlawuli Oyinhloko (IsiZulu)
Buy

USizwe: Umlawuli Oyinhloko (IsiZulu)

Diamond Adebowale


  • Isbn(Print) 9781928348566
  • Isbn (E-book)
  • pages 42
  • Price 129
  • Published 2017-06-26

For large quantity orders, simply email us at sales@veritypublishers.co.za with your required quantity order. We will promptly forward you an invoice with our special discount offer.

About the book

Umuntu ngamunye unendawo okufanele ayifeze emhlabeni. Lapho kwase kubonakala sengathi sekuphelile ngoSizwe, wakufakazela ukuthi ukuzimisela, ukuziqoqa nomzamo kuyizakhi ezibalulekile empumelelweni. Ukuze izingane zethu zikhulise izici ezinjalo, kudingeka sibe yizibonelo ezinhle kuzo.
Yijabuleleni le ndaba emnandi, elandiswa ngombono omusha ngu-Diamond Adebowale, yokushukumisa izingane nokuzisiza ukuba zifinyelele ukuphila okuyimpumelelo ezikufisayo.


Don't Have a Credit or Debit Card? Use Bank Transfer

Simply make a direct deposit or EFT for the sum of R129 + R42.00 shipping cost into our bank account details: FIRST NATIONAL BANK A/C No: 6 2 2 5 6 5 1 2 6 9 3 A/C TYPE: BUSINESS CHEQUE BRANCH CODE: 2 5 2 6 4 5 BRANCH NAME: MENLYN PARK A/C Name: VERITY PUBLISHERS SMS your payment reference and shipping address to 0740442802 Or EMAIL your payment reference and shipping address to sales@veritypublishers.co.za to receive your copy within 5 working days.


Diamond Adebowale

About the author

Diamond Adebowale is a twenty-two year old Linguistics and Communication graduate who qualified from Osun State University in 2014.