180 Middle Crescent, Kwaggasrand, Pretoria 0183.

+27 73 006 5339

O fisang, o sa tuke

Michael M. Tebogo

ISBN: 9781990985089

Publication Date: Jan 2021

Pages: 100

Format: Paperback

R159.00

Labane o ne a le gone mo. Fa a kopolola matlho a akabalaa iphitlhela a hemisiswa ka mathomponyana, selo se se dirilweng mo go ene a sa ipone ka a ne a idibetse. A tswa mo maibing jalo a sa itse le gore go la bo kae, a sa gakologelwe le fa e le gore o gorogile jang mo bookelong. Fa a sa ntse a jele kgakge jalo ga ema rre mongwe wa ngaka fa go ene, a gomile mmele ka diaparo tse di neng di gopotsa Labane batho ba ba kileng ba mo latela kwa lwapeng nako a ya go tlhatlhobelwa Covid-19 e le lantlha. Ya nna gone a gakologelwang gore o ne a tla jang mo bookelong. A rothisa keledi, a ganetsa baba dumelang gore monna ga a ke a lela. Ee, a rothisa keledi ya ikutlwelo botlhoko monna yo. O ne a itse a sa bolelelwa gore o na le mogare wa Covid-19. Monna wa ngaka a mo leba a nyenya o o letsatsanyana. A bua le ene ka lentswe le le sesanyane la sesetsanyana a re, “O kgonne go bowa rra. Ke a go lebogisa.”

Michael Mmoloki Tebogo ke mokwadi yo o remeletseng thata mo dikwalong tsa Setswana. Owadile dikwalo di le masome a mabedi le bosupa. Dingwe tsa dikwalo tsa gagwe di dirisiwa mo dikoleng tse dipotsana, dingwe mo go tse di magare fa dingwe di dirisiwa mo dikoleng tse di tona. Lekwalo le le ke la gagwe la bomasome a mabedi le borobabobedi mme lone le itebagantse. Palela pele mogaetsho, ga e ke e gangway ka mogogorwane e le yo.

OTHER BOOKS BY THIS AUTHOR