180 Middle Crescent, Kwaggasrand, Pretoria 0183.

+27 73 006 5339

Isohlwayo Sikadlalani

Velile Makasana

ISBN: 9781990985010

Publication Date: Nov 2020

Pages: 130

Format: Paperback

R159.00

Kule novelana udlalani owaziwayo onguThembile uhlangana okokuqala nenzwakazi emanz' andonga egama linguSweetness. Njengesiqhelo athabatheke bade bathandane. Ekuhambeni kwethuba ziye zivele elubala iimpawu zehlosi, uburhumsha balo buthiwe pahaha, kodwa uthando lukaSweetness kuyabonakala ukuba lwendele kulo mfo. Njengoko liqhubeka ibali imikhwa yemikhuba yalo rhangayi unguThembile iphandwa ide iphuhle, ibonakale okwekat’ emhlophe ehlungwini. Mhm! Kazi manyundululu namabibi mani na la mlesi enziwa leli hlosi limabalabala linguThembile apha kuSweetness? Asazi nto ke thina singasemoyeni. Khaufunde uzivele mlesi, kakade amade ngawetyala, amafutshane ngawesigidimi sakomkhulu. “Inovelana engothando phakathi kukaThembile noSweetness, esisiqholo sobumnandi nobukrakra obuthi buqanduselwe ngulo msont’ unyikinyiki uluthando. Ubhut’ Velile usivezele ekwazivelele zonke iinkalo zamahla-ndinyuka othando. Khauzivele ke nawe mlesi hleze kuthi kanti ndimve kakubi mna umbhali, kakade amehlo awaphakelani, xa ebengakhange aphekelane” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).

Velile Makasana was born and brought up in the Eastern Cape Province, South Africa. He is a born again Christian who comes from humble beginnings. He holds two law degrees namely LLB Degree from Vista University and LLM (Master’s Degree in Criminal Justice) from Nelson Mandela Metropolitan University in Port Elizabeth. He is an admitted Advocate of the High Court of South Africa. He is currently working as a Regional Court Prosecutor, Port Elizabeth, in the Department of Justice. He has more than ten year experience in the legal fraternity.

OTHER BOOKS BY THIS AUTHOR