180 Middle Crescent, Kwaggasrand, Pretoria 0183.

+27 73 006 5339

Impilo Yasemhlabeni

Nceba Tyobeka

ISBN: 9781990985027

Publication Date: Sept 2020

Pages: 112

Format: Paperback

R159.00

Emva kokuba uSipho beneetshomi zakhe bedle iimali zaseThuthukani uqesha uNtlupheko ukuze amthengisele iziyobisi koomaO.R Tambo nakwamanye amazwe jikelele. Emva kokuba ephoxe uNtlupheko usafuna ukuba amthengisele iziyobisi kwakhona. Le nto yakhe yentengiso-ziyobisi igqibela isa unyana wakhe ekufeni kwaye yaphinda kwayona yachitha umtshato kaSipho. Ke ngoku uSipho ubona kungcono u'ba azinikekele emapoliseni esakuqonda u'ba akusekho konwaba ebomini bakhe. Uthi xa sele ebonil' u'ba sel'egugile ngoku emva kokuphuma kwakhe ejele anikezele ngempilo yakhe enkosini.

Nceba Tyobeka is an ABET teacher at Bekkersdal Adult Education Centre. He was born in Queenstown in the Eastern Cape, and relocated with his parents at a very young age to Bekkersdal Township where he was raised. He started his schooling at Isiqalo Primary School and successfully completed his matric in 1999 at Kgothalang Senior Secondary School where he started developing the love for writing.

He has written a number of impressive books both in IsiXhosa and English. Some of his literary works have been recommended for publishing by Shuter and Shooter Publishers.

OTHER BOOKS BY THIS AUTHOR